Pomoc psychologiczna dla dzieci

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna skierowana jest do dzieci i ich rodzin, przeżywających różnego rodzaju trudności. Mogą one dotyczyć niepokojących zachowań dzieci w domu, w szkole, w przedszkolu (np. wycofanie z grupy, lęki, zachowania agresywne, trudności adaptacyjne, trudności w przestrzeganiu zasad, obniżona motywacja do nauki), jak również problemów zachodzących w relacjach w rodzinie. Wsparcia psychologicznego mogą potrzebować także dzieci doświadczające sytuacji trudnych takich jak rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby.

Wstępnym etapem udzielenia pomocy jest spotkanie z dzieckiem i jego opiekunami w celu bliższego poznania pojawiających się trudności, ale też rozpoznania mocnych stron. Na tej podstawie opracowywany jest plan pomocy dziecku i jego rodzinie.

Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne

Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu wspomaganie rozwoju psychospołecznego i emocjonalnego dziecka.

 Przywiązujemy dużą uwagę do rozwijania umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, co jest niezbędne dla prawidłowego i efektywnego funkcjonowania w rodzinie i poza nią oraz radzenia sobie z problemami i własnymi przeżyciami.

Dzieci uczą się także umiejętności społecznych przydatnych w codziennych sytuacjach w domu, w szkole, na podwórku:

  • inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów z dziećmi i dorosłymi,
  • współpraca w grupie,
  • poczucie własnej wartości,
  • respektowanie zasad,
  • otwartość,
  • asertywność (umiejętność odmawiania i bycia sobą, zachowanie własnej indywidualności i dbałość o własne potrzeby),
  • empatia (wrażliwość na potrzeby innych),
  • umiejętność akceptacji sukcesu i porażki.

Planując zajęcia, uwzględniamy potrzeby i deficyty każdego dziecka znajdującego się w grupie, tematy i przebieg zajęć dostosowane są do wieku, zainteresowań i poziomu rozwoju każdego uczestnika. Dbamy o to, żeby dzieci czuły się u nas dobrze, aby każdy poznał swoje dobre strony i nauczył się pracować nad słabościami.

Dzieci uczą się wskazanych umiejętności poprzez różnego rodzaju zabawy, np. ruchowe, plastyczne, słuchanie opowiadań i bajek terapeutycznych, ale też mają okazję rozmawiać, dyskutować, odgrywać role.

Zapraszamy na zajęcia dzieci w różnym wieku, z różnymi trudnościami w rozwoju społecznym i emocjonalnym. Zajęcia odbywają się w małych grupach (5 – 8 dzieci), trwają godzinę zegarową, dzieci są pod opieką terapeuty – psychologa.