Statut

 

STATUT FUNDACJI

WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI

“PAPILIO DZIECIOM”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Fundacja Wspomagania Rozwoju Dzieci “Papilio Dzieciom” zwana dalej Fundacją działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach, obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Annę Kwintę, Martę Szymańską, Elżbietą Włodarz zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Klaudię Kubiak w kancelarii notarialnej w Kaliszu, Al. Wolności 17a, w dniu 30.12.2014

 

 • 2
 1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Wspomagania Rozwoju Dzieci „PAPILIO DZIECIOM”.
 2. Siedzibą Fundacji jest Miasto Kalisz.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 • 3
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją co do zgodności jej działania z przepisami prawa, Statutem oraz celami, dla jakich Fundacja została ustanowiona, sprawuje Minister właściwy ds. edukacji narodowej.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 4. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 5. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 6. Fundacja jest apolityczna i w swym działaniu kieruje się dobrem publicznym.
 7. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 8. Fundacja dla wykonania swoich zadań statutowych może tworzyć stałe i okresowe biura oraz przedstawicielstwa.

 

 

Rozdział II

 Cele i zasady działania Fundacji

 • 4

Celami Fundacji są:

 1. Działalność terapeutyczno– edukacyjna szczególnie w zakresie wspomagania poznawczego, społecznego, emocjonalnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wspieranie placówek prowadzących taką działalność.
 2. Działalność w zakresie wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 3. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży.
 4. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym i naukowym w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju.
 5. Organizowanie pomocy edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, finansowej, rzeczowej i medycznej dla dzieci i młodzieży, w szczególności z zaburzeniami rozwoju, przede wszystkim dla podopiecznych Fundacji.
 6. Działanie na rzecz wspierania rodzin, a przede wszystkim rodziców/ opiekunów podopiecznych Fundacji.
 7. Tworzenie sieci lokalnego wsparcia rodzic- rodzic dla trwałego kształcenia i wsparcia emocjonalnego.
 8. Podejmowanie działalności charytatywnej.
 9. Podejmowanie działań w zakresie organizowania i dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
 10. Organizowanie i promowanie wolontariatu.
 11. Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze Statutem Fundacji.
 12. Podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi z krajów Unii Europejskiej, prowadzącymi działalność zgodną ze Statutem Fundacji.

 

 

 • 5

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Prowadzenie i współfinansowanie działalności Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka Papilio.
 2. Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami Fundacji.
 3. Promowanie wczesnego wykrywania nieprawidłowości rozwojowych.
 4. Promowanie wczesnego wykrywania i reagowania w zakresie problemów emocjonalnych, rozwojowych i społecznych dzieci i młodzieży.
 5. Promowanie wczesnego wykrywania i reagowania w zakresie problemów szkolnych dzieci i młodzieży.
 6. Działalność edukacyjną skierowaną do rodziców i opiekunów w zakresie rozwoju i wychowania dziecka.
 7. Działalność terapeutyczną na rzecz dzieci i młodzieży z nieprawidłowościami rozwojowymi, emocjonalno – edukacyjnymi, społecznymi oraz z problemami szkolnymi.
 8. Działalność fizjoterapeutyczną i rehabilitacyjną na rzecz dzieci i młodzieży z nieprawidłowościami w rozwoju ruchowym.
 9. Fundowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z problemami rozwojowymi oraz szkolnymi, dla dzieci z rodzin najbiedniejszych oraz z terenów wiejskich.
 10. Organizowanie warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno- terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
 11. Organizowanie zajęć, imprez, warsztatów, festynów, spotkań o charakterze integracyjnym dla podopiecznych Fundacji i ich rówieśników.
 12. Organizowanie wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów, loterii i aukcji, imprez i zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym, organizowanie i rozdzielanie darów.
 13. Pomoc świetlicom socjoterapeutycznym w świadczeniach profesjonalnych usług terapeutycznych w zakresie edukacji szkolnej.
 14. Działalność informacyjną i naukową.
 15. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz organizowanie poradnictwa, szkoleń, warsztatów, instruktaży, wykładów z zakresu edukacji, rehabilitacji, leczenia, promocji zdrowia, praw i przywilejów dotyczących podopiecznych Fundacji.
 16. Finansowanie lub dofinansowanie podopiecznym Fundacji terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i innej, lekarstw, suplementów, wizyt lekarskich, diety zdrowotnej, zabiegów rehabilitacyjnych, diagnostyki laboratoryjnej, pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych, dojazdów na rehabilitację, do lekarzy, kosztów nauki, itp.
 17. Finansowanie lub dofinansowanie pomocy psychologicznej dla najbliższych członków rodzin podopiecznych Fundacji.
 18. Współpracę z instytucjami publicznymi pozarządowymi oraz firmami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w Polsce i za granicą.
 19. Organizowanie akcji pomocy dzieciom i młodzieży z udziałem innych podmiotów.
 20. Sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu.

 

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

 6

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).Kwota 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych) to: środki trwałe, pomoce dydaktyczne, wyposażenie, sprzęt rehabilitacyjny. Kwota 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczona na działalność gospodarczą Fundacji; oraz inne mienie nabyte przez fundację w toku działania.
 2. Nieruchomości, ruchomości i prawa  nabyte przez Fundację oraz pochodzących z darowizn, spadków, zapisów i poleceń.

 7

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
 2. Darowizn, spadków, zapisów,
 3. Dotacji i subwencji osób prawnych,
 4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. Dochodów z majątku fundacji,
 6. Odsetek bankowych,
 7. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 8. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.
 9. Dochody Fundacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 10. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 11. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.
 12. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2015r.
 13. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, że w chwili składania oświadczenia przez Zarząd jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

 

 • 8

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatora, Członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundator, Członkowie organów lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, lub bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazania majątku Fundacji na rzecz jej Fundatora, Członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, Członków organów lub pracowników oraz ich osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 

 

Rozdział IV

Działalność Gospodarcza

 • 9
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 3. Fundacja w celu realizacji swoich celów statutowych może prowadzić w kraju i za granicą następującą działalność gospodarczą:

18.12.Z Pozostałe drukowanie;

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

58.11.Z Wydawanie książek

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

Rozdział V

Władze Fundacji

 • 10

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. Rada Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

 

 • 11
 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji. Zarząd działa do odwołania.
 2. Fundatorzy wchodzą w skład pierwszego Zarządu. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.
 3. Na czele Zarządu staje Prezes, który tak jak pozostali członkowie Zarządu, wykonuje swoje zadania na mocy powołania lub w ramach stosunku pracy.
 4. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 6. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
 7. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 8. Śmierci członka Zarządu,
 9. Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
 10. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 

 • 12
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. Realizacja celów statutowych,
 5. Sporządzanie planów pracy i budżetu,
 6. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 7. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 8. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 9. Składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
 10. Wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji,
 11. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów, itp.,
 12. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 13. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

 • 13
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłych większością głosów w obecności wszystkich Członków Zarządu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

 • 14
 1. Zarząd zobowiązany jest przekładać Radzie Fundacji roczne sprawozdania z działalności Fundacji, w tym sprawozdania finansowe.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

 

 

Rada Fundacji

 

 • 15
 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, doradczym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera swego Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 6. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Prezesa Zarządu,
 7. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe,
 8. Śmierci członka.
 9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

 

 • 16

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. Współpraca z Zarządem w zakresie realizacji celów Fundacji.
 3. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 4. Rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych Fundacji,
 5. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 6. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
 7. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 8. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

 • 17
 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuję Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie lub przesyłając informację pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwały – zwykłą większością głosów. W razie równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego. Kworum potrzebne do podjęcia uchwały wynosi co najmniej połowę członków Rady.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.

 

 

 

Sposób reprezentacji

 

 • 18
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

 

Rozdział VI

Zmiana celów działalności Fundacji

 

 • 19
 1. Zmiana celów działalności Fundacji może nastąpić w drodze decyzji Fundatorów.

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

 • 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

 • 21
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzja podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

 • 22
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. edukacji narodowej.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

 

 • 23
 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.