Metoda Warnkego – sposób na trudności szkolne

 

Metoda Warnkego – STOP DYSLEKSJI

Metodę Warnkego wyróżnia to, że koncentruje się ona na przyczynach dysleksji, a nie jej objawach. 

Celem tej metody jest kompleksowa  pomoc dzieciom z dysleksją             i trudnościami w nauce oraz wsparcie w terapii logopedycznej. Według Warnkego czytanie, pisanie i mówienie to złożone czynności, które mogą przebiegać prawidłowo tylko wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Zgodnie z założeniami metody przyczyną kłopotów z nauką poprawnego czytania, pisania i mówienia jest brak automatyzacji tych czynności,          i trudności w przetwarzaniu bodźców słuchowych, wzrokowych                 i motorycznych.

Metoda Warnkego polega na ćwiczeniu automatyzacji diagnozowanych wcześniej funkcji podstawowych w zakresie widzenia, słyszenia                i motoryki.

Diagnoza przeprowadzona jest  z użyciem profesjonalnego urządzenia Brain-Boy®-Uniwersal Professional (BUP) pozwala na trafne określenie problemów w zakresie 8 funkcji podstawowych. W oparciu      o uzyskany wynik  opracowuje się program treningowy dostosowany     do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Poddawane diagnozie i terapii funkcje podstawowe  to:

 

 • Określanie progu kolejności wzrokowej i słuchowej
  Dziecko widzi po jednym błysku lub słyszy jedno kliknięcie z lewej i prawej strony. Musi  zdecydować po której stronie bodziec pojawił się jako pierwszy.
 • Określenie progu kolejności słuchowej
  Dziecko słyszy dwa kliknięcia z lewej bądź prawej strony. Musi zdecydować z której strony ono dobiegało. Dzieci słabo wypadające w tej próbie mają kłopoty z różnicowaniem głosek b,p, g, k, d, t (zwarto-wybuchowe) co przedkłada się na trudności w rozumieniu mowy.
 • Słyszenie kierunkowe

Dziecko słyszy jedno kliknięci i decyduje z której strony ono dobiegło. Dzieci, które mają obniżony wynik w tej próbie, nie potrafią śledzić przebiegu lekcji w otoczeniu dźwięków zakłócających.

 • Różnicowanie tonów
  Dziecko słyszy dwa dźwięki o różnej wysokości i musi ustalić w jakiej kolejności się pojawiły.

Umiejętność ta jest bardzo istotna dla różnicowania samogłosek i rozpoznawania cech prozodycznych mowy.

 • Synchroniczne wystukiwanie rytmu
  Dziecko słyszy regularny ciąg dźwięków (kliknięć), które dobiegają na przemian z prawej i lewej strony. Należy synchronicznie naciskać przyciski w rytmie kliknięć.

Niskie wyniki uzyskane w tej próbie świadczą o słabej koordynacji pracy półkul mózgowych.

 • Czas reakcji z wyborem
  Z lewej i prawej strony słychać dwa dźwięki różniące się wysokością. Należy jak najszybciej nacisnąć przycisk po stronie niższego dźwięku.

Dzieci, które nie radzą sobie z tym zadaniem maja kłopot       z rozpoznawaniem fonemów

 i grafemów, tzn. popełniają wiele błędów w pisaniu ze słuchu i podczas czytania.

 • Rozpoznawanie wzorca częstotliwości
  Słychać trzy dźwięki spośród których jeden różni się od pozostałych pod względem wysokości. Dziecko ma określić który z kolei dźwięk był inny.

Umiejętność to stanowi podstawę segmentowania ciągłego potoku mowy.

 • Rozpoznawanie długości tonu
  Dziecko słyszy trzy dźwięki: – dwa jednakowej długości i jeden dłuższy. Należy rozpoznać który z kolei  dźwięk różnił się długością.

Dzięki tej umiejętności dziecko jest w stanie wyodrębnić z ciągu poszczególne słowa.

 

Wszystkie ćwiczenia dziecko wykonuje w  słuchawkach.
Powyższy trening ma na celu doprowadzenie do automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego  i motorycznego.
Trening lateralny
Drugim zasadniczym elementem metody Warnkego jest  tzw. trening lateralny. Jego  celem jest poprawa automatyzacji i ulepszenie koordynacji pracy półkul mózgowych. Podczas treningu dziecko  słyszy                       w słuchawkach dwa różne  głosy dobiegające z różnych kierunków. Zmieniają one swoją lokalizację i wydaje się, że krążą wokół głowy. Podobne wrażenie ale podczas modalności wzrokowej można uzyskać, stosując specjalne okulary, które naprzemiennie zaciemniają obraz raz              w jednym, raz w drugim oku.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy

 do kontaktu pod nr tel. 668-154-150 Marlena Grajek